Europese kwaliteit     Snelle levering     Markt conforme prijzen

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Levico  BV Glue, Oil & Chemicals

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Levico BV aangaat met een afnemer en op alle daaraan voorafgaande aanbiedingen van Levico BV. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Levico BV alleen als deze afwijkingen schriftelijk door Levico BV zijn geaccepteerd. Aanbiedingen van Levico BV zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een afnemer een aanbod tijdig en ongewijzigd schriftelijk aanvaardt.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Door Levico BV opgegeven prijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen. Kostenstijgingen, voor zover deze drie maanden of later na het tot stand komen van een overeenkomst plaatsvinden, worden door Levico BV doorberekend na schriftelijke kennisgeving door Levico BV aan de afnemer.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Levering vindt plaats aan het door de afnemer opgegeven adres, waarna het risico van de geleverde zaken voor de afnemer is. Door Levico BV opgegeven levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen.
 7. Als Levico BV door omstandigheden buiten haar schuld of risicosfeer tijdelijk of blijvend niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan Levico BV de uitvoering van de overeenkomst opschorten, dan wel de gehele overeenkomst ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 8. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum, bij gebreke waaraan de afnemer in verzuim is zonder voorafgaande ingebrekestelling. Als de afnemer in verzuim is, is de afnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten tot een beloop van 15% van het verschuldigde bedrag.
 9. Alle door Levico BV geleverde zaken blijven eigendom van Levico BV totdat de factuur voor deze zaken volledig is voldaan.
 10. Op alle door Levico BV geleverde zaken is de door de producent van die zaken verstrekte garantie van toepassing. Levico BV verstrekt op de door haar geleverde zaken geen garantie en Levico BV is uitsluitend gehouden de door haar geleverde zaken, als deze niet voldoen aan de met Levico BV gesloten overeenkomst, te vervangen door zaken die wel aan de met Levico BV gesloten overeenkomst voldoen. Desgewenst verschaft Levico BV bij haar aanbod een monster van de te verkopen zaken.
 11. Reclames moeten bij aflevering kenbaar gemaakt worden. Indien dit, gezien de aard der reclames niet bij aflevering mogelijk is, dienen reclames uiterlijk veertien dagen na aflevering schriftelijk aan Levico BV kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan ieder recht op reclame vervalt.
 12. Behalve voor schade, veroorzaakt door schuld of opzet van Levico BV, is Levico BV niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet tot vergoeding van schade die een gevolg is van de toepassing van de door Levico BV geleverde zaken. De afnemer dient altijd de door Levico BV geleverde zaken te testen op de door de afnemer te gebruiken materialen in de door de afnemer toegepaste constructie.
 13. Indien en voor zover Levico BV toch gehouden zou zijn tot vergoeding van enige schade, blijft deze vergoedingsplicht beperkt tot vervanging van de geleverde zaken, dan wel tot creditering van het factuurbedrag, respectievelijk tot betaling van dat bedrag wat de verzekeraar van Levico BV te dezer zake aan vergoeding uitkeert.
 14. Op alle met Levico BV gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 15. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.